aeromodel kyosho

Aeromodel Kyosho Minium Flybaby, culoare rosie - 3 canale ARTF
Aeromodel Kyosho Minium Citabria, culoare galbena - 3 canale RTF
Aeromodel Kyosho Minium Citabria, culoare rosie - 3 canale RTF
Aeromodel Kyosho Minium Flybaby, culoare rosie - 3 canale RTF